Organlar

Genel Kurul

MESOB Genel Kurulu, 5362 Sayılı Kanunun, 42. Maddesinde tanımlandığı şekliyle, birliğe bağlı 92 odanın yönetim kurulu, Başkan ve üyeleri ile MESOB?un, yönetim, denetim ve disiplin kurullarına dahil 686 üyeden oluşmaktadır.

MESOB Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

- Birlik başkanını, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerini seçer.

- Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarını inceler, kabul veya reddeder.

- Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra eder.

- Yeni döneme ait çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi inceler, aynen veya değiştirerek kabul eder.

- İşlem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluğu tespit edilen organ üyeleri hakkında dava açılmasına, bunların görevde kalıp kalmamasına karar verir.

- Bakanlıkça düzenlenen birlik ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında yönetim kurulunca Bakanlıktan alınacak ön izne dayanarak karar verir.

- İmkânları ölçüsünde öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin %10'unu geçmemek şartıyla kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım yapılmasına ve bütçe imkânları elverişli olmayan üye odalara durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla ayni ve nakdî yardımda bulunulmasına karar verir.

- Kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar verir.

- Üye odaların ve üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılanması, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırılması ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesinin sağlaması amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak eder, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar verir ve bu konuda işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verir.

- Faaliyetlerine ait bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek tutar.