İş Yeri Açmak

Ustalık Belgesi

Ustalık Belgesinin Alınması

3308 sayılı yasa gereğince çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında işyeri açacakların Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş ustalık belgesine sahip olması ya da bu belgeye sahip olanları işyerinde çalıştırması gerekmektedir.

Aynı kanuna göre bir işyerinde usta unvanı ile çalışan bir kişi, o işyerinde yapılan mal ve hizmet üretiminin yanı sıra, işyerinde çalışan aday çırak ve çırak öğrencilerin eğitiminden de sorumlu bulunmaktadır. Bu sebeple, işyerlerinde hizmet akdi ile istihdam edilen "ustalık belgesi" sahibi kişilerin usta unvanı ile birden fazla işyerinde çalışmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, 3308 sayılı kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki il ve meslek dallarında işyeri açan ustalık belgesi sahibi kişilerin, bu il ve meslek dallarında işyerlerinin şubelerini açmak istemeleri halinde, işyerlerinin şubelerinde "ustalık belgesi" bulunan bir kişiyi istihdam etmeleri gerekmektedir. İstihdam ettikleri bu ustaların da, yukarıda belirtilen sebeplerle başka bir işyerinde çalışmaları mümkün bulunmamaktadır.

Halen ülkemizdeki bütün iller çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmıştır. İllerde kapsamda bulunan meslek dallarına yenilerin eklenmesi Mesleki Eğitim Kurulu?nun görüşü doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilmektedir.

Tüm Türkiye de 113 meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamında olup bu mesleklerde eğitim, sınav ve belgelendirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılmaktadır.

MESLEKİ EĞİTİM KANUNUNUN
ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ MESLEKLER <<< tıklayın

Belge sahibi olmayan kişiler bulunduğu bölgedeki en yakın mesleki eğitim merkezine başvurarak en kısa zamanda belgeye ulaşmaları yada ustalık belgesine sahip bir kişiyi işyerlerinde istihdam etmeleri halinde bir işyeri açmaları mümkündür.

TESK Kalfalık Belgesi

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 5362 sayılı Kanun kapsamında bir işyeri sahibi olmayan kişilerden aşağıdaki şartları taşıyanlara TESK Kalfalık Belgesi verilir.

1- En az ilköğretim mezunu olup, 18 yaşını doldurmuş, mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelendirenlerden odaca düzenlenecek kalfalık sınavında başarılı olanlara sınavlı olarak,
2- Mesleğinde en az orta derece mesleki ve teknik öğretim kurumlarından veya bu kurumların dengi yurtdışı kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenlere ve Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu'ndan 20 Ekim 1993 tarihinden önce sınav sonucu Kalfalık Belgesi alanlara doğrudan, sınavsız TESK Kalfalık Belgesi verilir.

TESK Ustalık Belgesi

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihte 3308 sayılı Kanun gereğince mesleğinde ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan;
1- 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olup, bu işyerinde fiilen usta olarak çalışanlardan; Konfederasyonca belirlenecek başvuru süresi içinde usulüne uygun başvuruda bulunanlara sınavsız olarak ve,
2- Sadece ve sadece Berberlik, Kuaförlük ve Manikür meslek dallarında faaliyet gösterenlerden bir işyeri sahibi olmadığı halde ilgili odanın yaptığı sınavda başarı göstererek Ustalık Diploması almış olanlardan Konfederasyonca belirlenecek başvuru süresi içinde usulüne uygun başvuruda bulunanlara sınavsız olarak,
3- TESK Kalfalık Belgesi veya Bakanlıkça kabul edilmiş başka meslek kuruluşlarınca verilmiş Kalfalık Belgesi sahibi olup, mesleği ile ilgili işlerde en az 5 yıl süreyle çalışmış olduğunu belgelendirenlere odaca düzenlenecek ustalık sınavlarında başarılı olmaları halinde sınavlı olarak,
4- Orta dereceli mesleki ve teknik öğretim kurumlarından veya bu kurumların dengi yurtdışı kurumlardan mezun olup; mesleklerinde en az 1 yıl süre ile çalışmış olduğunu belgelendirenlere odaca düzenlenecek ustalık sınavlarında başarılı olmaları halinde sınavlı olarak, TESK Ustalık Belgesi verilir.

Esnaflık Belgesi


Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Esnaflık ve Sanatkarlık Mesleklerini Ayırma Komisyonunca belirlenen ustalık becerisi gerektirmeyen meslek dallarında;
1- 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olanlardan, Konfederasyonca belirlenecek başvuru süresi içinde usulüne uygun başvuruda bulunacaklara sınavsız olarak,
2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleğe girenlere ise odalarca düzenlenecek sınavlarda başarılı olmaları halinde sınavlı olarak, Esnaflık Belgesi verilir.

Geçici İşyeri Açma Belgesi

Bu belge, 20 Ekim 1993 tarihinde yürürlüğe giren Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik gereğince sınav yapılması mümkün bulunmayan dönemlerde ve sınavlı belge verilinceye kadar geçerli olmak üzere geçici olarak verilmektedir.

Geçici işyeri açma belgesi ayrıca, ustalık belgesi olmadığı halde 20 Ekim 1993 tarihinden sonra vergi dairelerine kayıt yaptırıp, belediyelerden ruhsat alarak işyeri açan esnaf ve sanatkarlarımıza, odaya kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulundukları zaman da verilebilmektedir. Bu gibilerin mağduriyetlerini önlemek amacıyla, odaya kayıt yaptırmak için başvurduklarında Geçici İşyeri Açma Belgesi Başvuru Formunu doldurmaları sağlanacak ve bu başvurular oda yönetim kurulu tarafından incelenerek karara bağlanacak, karar defterine işlenecek ve karar tarih ve sayısı belge üzerine yazıldıktan sonra hak sahibine belge verilecektir.

Mesleğini Devam Ettirme Belgesi

Mevzuat gereği kalfalık, ustalık ve esnaflık belgesi alabilmek için en az ilkokul mezunu olmak şartı aranmaktadır. Ancak ilkokul mezunu olmayan kişilerin mağdur duruma düşmemeleri amacıyla, okur-yazarlık kurslarına katılıp ilkokul diplomalarını alıncaya kadar geçerli olmak üzere Mesleğini Devam Ettirme Belgesi ile mesleki belgelerini alıp işlerini sürdürmelerine imkan sağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1995 yılı başında uygulamaya konulan ve 13/04/1995 tarih ve 42 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulan Mesleğini Devam Ettirme Belgesi, mesleği 3308 sayılı Kanun kapsamına alındığı tarihte işyeri sahibi olan ve bu işyerinde fiilen usta olarak çalıştığını belgelendirerek 3308 sayılı Kanunun Geçici 1 inci ve 2 nci maddeleri ile verilen haklarını kullanarak doğrudan ustalık belgesi almak amacıyla süresi içinde ve usulüne uygun olarak mesleki eğitim merkezlerine başvuran ancak ilkokul diploması olmayan esnaf ve sanatkarlarımıza, ilkokul diplomasını alıncaya kadar geçerli olmak üzere MEM?ler tarafından verilmektedir.

Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (TTKB)

Bilindiği üzere, 20 Ekim 1993 tarih ve 21734 sayılı Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik gereğince, 3308 sayılı Kanunun kapsamı dışında bulunan il ve meslek dallarında mesleki belgeler 5362 sayılı Kanuna tabi işyerleri için geçerli olmak üzere, esnaf ve sanatkarlar odalarınca verilmektedir. 5362 sayılı Kanuna tabi meslek odalarınca verilmekte olan mesleki belgelerden bir tanesi de Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (TTKB)? dir.

20 Ekim 1993 tarihinde söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte pilot iller seçilen Ankara ve İzmir illerinde Ticari Taşıt Kullanma Belgesi verilmesi uygulamasına başlanmıştır. Daha sonra aşama aşama Ticari Taşıt Kullanma Belgesi ile ilgili eğitimi verebilecek ve sınavları yapabilecek durumda olan diğer illerdeki odalarımız da uygulamaya başlamışlardır. Ancak uygulama ülke geneline yaygınlaştırılamamıştır.
İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan 27 Ekim 1996 tarih ve 22800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi; Emniyet Teşkilatı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ek Maddeler Eklenmesi; 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ek 1 inci maddesi gereğince, ticari amaçla çalışan taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi taşıtlarla yolcu taşımacılığı; kamyon, kamyonet, triportör ve benzeri taşıtlarla yük taşımacılığı yapmak isteyen sürücülerin Ticari Taşıt Kullanma Belgesine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir. Yine aynı madde gereğince T. Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından Ticari Taşıt Kullanma Belgesinin veriliş esas ve usülleri ile ilgili bir yönetmeliğin çıkarılması öngörülmüştür.

Bu Kanunun çıkması ile ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapan sürücülerin Ticari Taşıt Kullanma Belgesi taşıma zorunluluğunun ülke genelinde uygulanması mümkün olmuştur. İçişleri Bakanlığının çıkarmakla yükümlü olduğu yönetmelik 1 Mayıs 1997 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin bazı maddeleri, 5 Mayıs 2000 tarih ve 24040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ? Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik? ile değiştirilmiş ve bu değişiklik ile; Geçici Ticari Taşıt Kullanma Belgesi uygulamasına son verilmiştir. Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri süresiz geçerli hale getirilmiştir ve belirtilen değişikliklere paralel olarak belgenin şekli de yeniden düzenlenmiştir. Konfederasyonumuzca, Ticari Taşıt Kullanma Belgesinin veriliş esas ve usullerine ilişkin 20 Ekim 1993 tarihli Yönetmeliği ile söz konusu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılmış bulunan Yönergedeki hükümlerin tek bir kitapçıkta birleştirilmesinde ve İçişleri Bakanlığının çıkardığı Yönetmelikle paralellik teşkil edecek şekilde yeni bir yönetmelik hazırlanmasında fayda görülmüştür.

Bu amaçla, Konfederasyonumuzca hazırlanan Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği 27 Aralık 1997 tarih ve 23213 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelik TTKB uygulamasına ilişkin;
  • TTKB' lerinin sınıfları ve verilme şartları, 
  • TTKB kurslarının açılması ve işleyişi, 
  • Eğitim, öğretim ve müfredat programları, 
  • Kurslara müracaat esasları, müracaatların kabulü ve değerlendirilmesi, 
  • Sınavlı TTKB kurslarındaki sınavlara ait esas ve usulleri gibi konularda ayrıntılı hükümler içermektedir.

Yönetmelik gereğince T. Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) un sorumluluğunda bağlı odaları tarafından verilmesi gereken TTKB kursları ile ilgili eğitim programları TŞOF tarafından hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığının onayından geçirildikten sonra kitapçık haline getirilmiş ve TŞOF tarafından düzenlenen bölgesel eğitim seminerlerini takiben uygulamaya başlanmıştır.