İş Yeri Açmak

Kapasite Raporu

Kapasite raporu; imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren bir belgedir

Kapasite Raporu Alınması

 • İşyeri sahibi, kayıtlı olduğu esnaf ve sanatkâr odasına yazılı olarak başvuruda bulunur. 
 • Kapasite Raporu; üretim konusu ile ilgili mühendis, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden oluşan Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu tarafından tanzim edilir. 
 • En az 5 nüsha olarak düzenlenen kapasite raporları ilgili oda başkanı, genel sekreteri ve mühendis tarafından onaylanarak, odanın bağlı bulunduğu birliğe gönderilir. 
 • Kapasite raporları, birlik başkanının ve genel sekreterinin kontrolü ve onayından sonra ve Konfederasyonumuza gönderilir. 
 • Konfederasyonumuzca da onaylanan kapasite raporları birlik, oda ve ilgilisinde kalmak üzere ilgili birliğe gönderilir. Bir adedi de Konfederasyonumuzda muhafaza edilir. 
 • Bu işlemler çerçevesinde; 5362 Sayılı Kanunun 61. maddesi çerçevesinde belirlenen kapasite raporu tasdik ücreti ilgili oda, birlik ve Konfederasyon hesabına yatırılır. 

Kapasite Raporu Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu alt teşkilatınca düzenlenen kapasite raporlarında; işletmelerdeki işçi sayısının muharrik kuvvet kullananlarda dört ve altında, kullanmayanlarda dokuz ve altında olması hususu dikkate alınır. 
 • Kapasite raporları Kapasite Raporu Yönetmeliğinde belirtilen ve Konfederasyonca bastırılan ve dağıtılan standart örneğine uygun ve beş nüsha olarak eksiksiz ve doğru bilgilerle daktilo veya ekte bulunan kapasite raporu elektronik yazıcılar ile tanzim edilmelidir. Fotokopisi alınarak çoğaltılmış, küçültülerek veya standart örneği dışında bir örnekle düzenlenmiş üzerinde silinti, kazıntı yapılmış kapasite raporları onaylanmaz. 
 • Kapasite raporlarında yazılı bilgilerden herhangi birinin değişikliğe uğraması veya düzeltme yapılması halinde odaya yazılı başvuruda bulunulması gerekir. Oda, yapılan değişiklikleri ilgili birlik ve Konfederasyona bildirir. 
 • Kapasite raporunun kapasite hesabı bölümünde işyerinde üretimi yapılan her bir mal ve bunlarla kullanılan ham, yardımcı ve ambalaj maddelerinin isimleri belirtilmek suretiyle yıllık üretim miktarları hesaplanmalı ve malların üretim miktarları ayrı ayrı olarak Tablo II' de belirtilmelidir. 
 • Kapasite raporlarının onaylanmak üzere şahıslar aracılığıyla elden getirilmesi halinde, bu sahsın raporu almaya yetkili olduğuna dair Birlik yazısı Konfederasyona ibraz edilir. Yetki belgesi olmayan şahıslara kapasite raporu teslim edilmez ve ilgili birliğe posta ile gönderilir.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

Kapasite Raporu;
 • Sanayi Sicili Belgesi Alınmasında, 
 • İhracat İşlemlerinde, 
 • Gıda sicili işlemlerinde, 
 • İhalelere Katılmada, 
 • Kamu Tahsislerinden Yararlanmada,
 • Çalışma İzni Başvurularında,
vb. işlerde gerekli belgedir.