Birimler

Sicil Müdürlüğü

Esnaf ve Sanatkar Sicil İşlemleri

5362 sayılı Kanunda Sicille ilgili hüküm ve düzenlemelere 4. kısımda 67, 68, 69 ve 70.inci maddelerinde yer verilmiştir.
Birliklerin bünyesinde Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğü kurulması zorunludur.

Buna göre;

Sicil Müdürlüğünde;

Sicil Müdürü       Hülya YAVAŞ,
Sicil Müdür Yrd. 
Yenigül KIZILTAŞ,
Sicil Memuru      Selim GÜLER,
Sicil Memuru:     Serhan BİLEK

görev yapmaktadır.

Sicil Müdürlüğü;

Bulunduğu ilin idari sınırları içinde çalışır.

Esnaf ve Sanatkârların sicillerinin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında tutulması ve yayınlanmasından sorumludur.

Hizmetlerini, ticari davalara bakan asliye hukuk mahkemeleri gözetiminde yürütür

Sicil işlemlerini yürütür.

Birlik yönetim kurulunca önerilir ve bakanlıkça onaylanır.

657 sayılı DMK'nin 48. maddesindeki şartları taşır.

Sicil kayıtlarını mevzuata ve gerçeklere uygun olarak tutmakla görevli ve sorumludur.

Sicil kayıtlarında suç işleyen sicil teşkilatı personeli bu suçlarından ve diğer mevzuatlara aykırı suçlarından dolayı kendilerine kamu görevlileri hakkındaki cezalar uygulanır.

Türk Ticaret Kanununun ticaret siciline ilişkin 26. ve 40. maddelerinin bu kanuna aykırı olmayan hükümleri Esnaf ve Sanatkâr sicil müdürlüğü hakkında da uygulanır.

2- Sicile Kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri:

 • Esnaf ve Sanatkârların, faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kayıt olabilmeleri için sicile kayıtları şarttır.
 • Kanun kapsamındaki Esnaf ve Sanatkârlar, işe başladıkları 30 gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil yaptırmak zorundadır.
 • Sicil tescil ve ilanını yaptırmayanlar, birlik tarafından ruhsat vermekle ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.
 • Sicile kayıt olacaklardan vergi mükellefi ya da vergiden muaf olduklarına dair belge istenir.
 • Sicile her bir meslek için ayrı ayrı kayıt yapılması gerekir.
 • Sicile kaydı yapılanların bilgileri ilgili odaya sicil tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf veri tabanında gerçekleştirilir.
 • Kayıt beyannamelerinde değişiklik olan esnaf ve sanatkârlar bu değişiklikleri 30 gün içinde sicile bildirmek zorundadır.
 • Sicile kayıtlı iken yıllık alış ve satış tutarları ya da gayri safi milli hâsılaları esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanlar, kendileri istemedikçe ticaret siciline ve ilgili odalara kayda zorlanamazlar.
 • Yıllık alış ve satış tutarları ya da gayri safi iş hâsılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanlar, sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılır.
 • Tescili gerektiren olay veya işlemlerin kısmen veya tamamen sona ermesi veya ortadan kalması halinde sicil kayıtları ilgilinin talebi üzerine kısmen veya tamamen silinir.
 • Sicil müdürlüğü tarafından öldüğü belirlenen ve varisleri tespit edilemeyenlerin, sicil kayıtlarının silinmesi ve ilanı, doğrudan ücretsiz yapılır. Bu işlemlerden 492 sayılı harçlar kanunundaki borçlar alınmaz.
 • Sicil işlemleri sicil müdürü ve personeli tarafından elektronik ortamda Bakanlık e- esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir.

3 - Kayıt ve tescil harcı:

Esnaf ve sanatkârların sicile kayıt ve tescil harçlarının tutarı 492 sayılı harçlar kanununun ticaret sicili harçları hükümlerine göre hesaplanan harcın yarısıdır. Alınan bu harcın yarısı ilgili birliğe gelir kaydedilir.

4 - Sicil Gazetesi:

Sicile kayıt edilen ve ilanı gereken hususlar Bakanlığın gözetimine denetimi altında konfederasyon tarafından bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı kullanılarak elektronik ortamda Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Sicil Gazetesinde yayınlanır.
Sicil Gazetesinde yayınlanacak ilan ücretleri tarife ile belirlenir. Sicil tarafından elektronik ortamda tahsil edilir ve Sicil Gazetesi hesabına aktarılır.

5 - Geçici maddelerde yer alan hükümler


*Odalara kayıtlı üyelerin üyelik nitelikleri kanunun 7.maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak 15.08.2005 tarihine kadar yönetim kurullarınca güncellenir.

*Odalar, üyelerine ilişkin bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleştirilmesini 15.08.2005 tarihine kadar tamamlamak zorundadır.

*Sicile kayıtlı olamayıp odaya kayıtlı üyelerle, odaya kayıtlı olmayıp sicile kayıtlı üyelerin eksik işlemleri, sicil tarafından oda ve sicil numaraları ilgili odayla irtibatlı olarak verilerek tamamlanır.

*Üyeler 15.08.2005 tarihine kadar eksik bilgilerini odaya ulaştırmak mecburiyetindedir.

*Güncelleme çalışmalarında vefat ettiği, emekli olarak veya başka bir nedenle mesleğini icra etmekten vazgeçtiği tespit edilen üyelerin bilgileri listeler halinde oda yönetim kurulunca sicile bildirilir, bu kişilerin sicil ve oda kayıtları silinir. Bu işlemlerden harç alınmaz, sicil gazetesinde ilanı ücretsiz yapılır.

*Oda üyeliğinden dolayı Bağ-Kur veya SSK üyesi olan, bu konum sebebiyle oda üyeliği sona erenlerin bu kurumlara olan üyelikleri, yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla devam eder.

*31.12.2003 tarihinden öncesine ait aidat ve gecikme zammı borcu olup oda tarafından kanuni yollara başvurulduğu halde, adresinde bulunamayan ve gayri faal olduğu anlaşılan üyeler, oda yönetim kurulunca tespit edilerek, sicil ve oda üyelik kayıtlarının silinmesi için sicile bildirilir. Bu şekilde yapılan terkin işlemlerinin Sicil Gazetesinde yayını ücretsiz yapılır ve harç alınmaz.


Sicil kaydında istenen belgeler


*T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya onaylı örneği

*Vergi kaydına ait belge aslı veya vergi muafiyet belgesinin aslı

*Bir adet vesikalık fotoğraf

*Sicil Bilgi Formu

Esnaf - Sanatkar Bilgi Formu


Bilinmesi gereken hususlar

*Bir kişiye bir sicil numarası verilir ve mükerrer olan numaralar birleştirilir.

*Mesleği bırakanlara terk işlemi;

*İlave mesleğe başlayanlar ile meslek değiştirenlere yeni kayıt işlemi;

*Sadece adres ve isim değişikliği yapanlara tadil işlemi uygulanır.

*Sicilini terk etmiş olanlar, yeniden sicil kaydı için müracaat ederlerse, kendilerine eski sicil numarası verilir.

*Sicil terk işlemi elektronik ortamda önce sicil müdürlüğü tarafından yapılır. Daha sonra oda kaydı silinir. (Odalar, sicil terk tarihini değil yönetim kurulu karar tarihini girerlerse sistem hata veriyor ve sicil terkini kabul etmiyor)

*Esnaf ve sanatkârların önce sicil kayıtları esastır. Sicile kaydolmayanlar, hiç bir şekilde odalara kaydedilemezler.

*Sicile kaydı yapılanların bilgileri ilgili odaya elektronik ortamda gönderilir ve bunlara, oda numarası ve oda kayıt tarihi genel sekreterlikçe verilerek işlem tamamlanır. Oda kayıt tarihi sicil kayıt tarihidir.

*Kanunun 3/a maddesindeki esnaf ve sanatkâr tanımına uyan; esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dâhil olan(*); basit usulde vergilendirilenler; işletme hesabına göre defter tutanlar ile vergiden muaf olanlar, esnaf ve sanatkâr siciline kayıt olmak zorundadır. Çıkacak anlaşmazlıklar, Kanunun 64. maddesi işletilerek çözülür.