Organizasyon

Konfederasyon

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu;

5362 Sayılı Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlar odaları, birlikleri ve federasyonları arasında birliği temin, gelişme ve ilerlemeyi sağlamak ve genel olarak esnaf ve sanatkârların çalışmalarının meslek icabı ve memleket yararına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenlemek ve bu hususta lüzumlu görülecek her türlü tedbir ve teşebbüslerde bulunmak, esnaf ve sanatkârları yurt çapında ve uluslararası düzeyde temsil etmek, sorunlarının çözümü için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, ulusal ekonomideki gelişmelere paralel olarak lüzumlu görülecek mesleki tedbirleri almak, mesleki eğitimlerini geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla faaliyet yürütecek tesisler, şirketler, kurum ve kuruluşlar kurmak, Bakanlıkça verilecek görevleri yapmakla görevli olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu kurulur. Konfederasyon tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olup,statüsünün Bakanlıkça onanmasından sonra kurulur.

Esnaf ve sanatkârlar odaları, birlikleri ve konfederasyonlar arasında temel, gelişme ve ilerlemeyi sağlamak ve genel olarak esnaf ve sanatkârların çalışmalarının icabı ve memleket yararına uygun bir şekilde yapmakla ödevli, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluş olup esnaf ve sanatkârların oluşturduğu birlikler ve federasyonlar konfederasyona kayıt olmak zorundadır.