Birimler

Muhasebe

Muhasebe İşlemleri

5362 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşu Kanuna bağlı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliğinde yer verilmiştir.

Buna göre;

Mali ve İdari İşler Müdürlüğü'nde;

Mali ve İdari İşler Müdürü: Canan ŞİMŞEK

Muhasebe Memuru:  Muzaffer CEYLAN

görev yapmaktadır.

Mali ve İdari İşler Müdürlüğünde;
 • Gelirlerin tahakkuk ve tahsili, giderlerin tediyesi günlük olarak yapılır, muhasebe programına işlenir. Tahsil ve mahsup fişleri onaylatılır. Gelir ve gider kalemleri listelenip her ay yönetimin bilgisine ve onayına sunulur.
 • Her yıl dönem sonu işlemleri yapılır. Mali müşavirin onayından sonra gelir tablosu ve bilânço düzenlenerek defterlerin yazdırılması sağlanır.
 • Nakit tahsil edilen ücretler ve hesaplar kapatılır, ilgili banka hesabına günlük olarak yatırılır ve genel sekretere sunulur
 • Hizmet karşılığında yapılan ödemelerin, SGK primleri, gelir ve damga vergisi kesintileri ve tahakkukları yapılarak, muhtasar beyanname, hizmet ve pirim bildirgeleri düzenlenir, ödemeler gününde aksatılmadan yapılır.
 •  Her yıl Şubat ayı sonuna kadar odaların yıllık gelir-gider durumu, katılım ve eğitim payı durum tabloları istenir. Tahsilâtlarının takibi yapılır.
 •  Kapasite raporları incelenir, e-kapasite raporları onaylanır..
 •  Demirbaş alımları, numaralanması, deftere işlenmesi, demirbaşların kayıttan düşülmesi işlemleri düzenli olarak yapılır.
 •  Birliğimizde çalışan personele ait özlük dosyaları ayrı ayrı tutularak belgeler dosyalarda eksiksiz olarak bulundurulur.
 •  Personelimizin kullandığı izinler hesaplanarak senelik izin formlarına kayıtları düzenli olarak işlenir.
 •  Tahmini bütçeler düzenli olarak yapılır
 •  Basılı evrak stok programları düzenli olarak takip edilir, odaların basılı evrak istekleri aksatılmadan karşılanır.