Ücret Tarifesi
5362 Sayılı Kanunun 62. maddesi ile öngörülen, 5362 Sayılı Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifeleri onaylama yetkisini MESOB Yönetim Kuruluna vermiştir.

MESOB Yönetim Kurulu, odalardan intikal eden ücret tarifesi onay taleplerini kurul kararına esas olacak ön incelemeye tabi tutmak üzere, ?Esnaf ve sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Ücretlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin verdiği yetki ile MESOB bünyesinde ücret tarifesi tespit komisyonu oluşturmuştur.

MESOB Ücret Tarifesi Tespit Komisyonu :

Başkan : İbrahim DEMİRDOĞAN Salihli Kahveciler Odası Başkanı
Üye : Zekeriya AÇIKGÖZ Akhisar Berberler Odası Başkanı
Üye : Suat BOYACI Ahmetli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Üye : Ali ARSLAN Alaşahir Kahveciler Odası Başkanı
Üye : Mehmet ÖZÇETİN, Kırkağaç Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
Üye : İrfan AKSU Demirci Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı
Üye : Ercan KARAVARDAR Turgutlu Berberler Odası Başkanı

Olmak üzere Yedi kişiden oluşur. Komisyon , yönetim kurulu toplantılarından önce toplanarak gündemindeki talepleri inceler. Tarife talepleri hakkındaki görüşlerini gerekçeleriyle birlikte yönetim kurulunun görüşlerine sunar.

Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir.

Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa onbeş gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp karar verilmesini isteyebilirler.

Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde tarife yürürlükten kalkar.

Komisyon kararına karşı, ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin kararı kesindir.
Birlik Başkanı
MESOB Kurumsal (Arşiv)
T.C. Kimlik
Parola
Duyurular
Sayılarla MESOB
İlçe Seçiniz
  30 Haziran 2015 itibariyle Sicil Müdürlüğümüze kayıtlı 46961 üye bulunmaktadır.
İletişim

Anasayfa     MESOB     Esnaf ve Sanatkarlar     Projeler     Güncel     İletişim

Copyright © 2014. Tüm hakları saklıdır.